Wyniki 2014
Data Temat
2014-11-27 14:12 C Ryb. 2015.04.11/12 - kolejka XV
2014-11-16 15:54 A Ryb. 2014.11.22/23 - kolejka XVII
2014-11-12 16:42 A Rac. 2014.11.15/16 - kolejka XVI
2014-11-09 19:58 C Ryb. 2014.11.15/16 - kolejka XIV
2014-11-09 19:55 B Ryb. 2014.11.15/16 - kolejka XIV
2014-11-09 19:53 A Ryb. 2014.11.15/16 - kolejka XVI
2014-11-08 20:22 A Rac. 2014.11.11 - kolejka XV
2014-11-03 10:58 B Rac. 2014.11.08/09 - kolejka XIII (Grupa 2)
2014-11-03 10:56 B Rac. 2014.11.08/09 - kolejka XIII (Grupa 1)
2014-11-03 10:54 A Ryb. 2014.11.08/09 - kolejka XV
2014-11-03 10:52 A Rac. 2014.11.08/09 - kolejka XIV
2014-11-03 10:42 V liga/Katowice II/kolejka XV - 2014.11.08/09
2014-11-03 10:41 V liga/Katowice III/kolejka XV - 2014.11.08/09
2014-11-03 10:40 V liga/Katowice IV/kolejka XV - 2014.11.08/09
2014-11-03 10:30 V liga/Katowice I/kolejka XV - 2014.11.08/09
2014-10-26 18:36 IV liga Śl. /gr. II /kolejka XIV - 2014.11.02
2014-10-26 18:32 A Rac. 2014.11.02 - kolejka XIII
2014-10-26 18:30 B Rac. 2014.11.02 - kolejka XII (Grupa 1)
2014-10-26 18:26 B Rac. 2014.11.02 - kolejka XII (Grupa 2)
2014-10-26 18:24 V liga/Katowice IV/kolejka XIV - 2014.11.02
2014-10-26 18:23 V liga/Katowice I/kolejka XIV - 2014.11.02
2014-10-26 18:21 V liga/Katowice II/kolejka XIV - 2014.11.02
2014-10-26 18:19 V liga/Katowice III/kolejka XIV - 2014.11.02
2014-10-26 18:16 A Ryb. 2014.11.02 - kolejka XIV
2014-10-26 18:13 B Ryb. 2014.11.08/09 - kolejka XIII
2014-10-26 18:06 C Ryb. 2014.11.08/09 - kolejka XIII
2014-10-20 16:40 V liga/Katowice IV/kolejka XIII - 2014.10.25/26
2014-10-20 16:39 V liga/Katowice I/kolejka XIII - 2014.10.25/26
2014-10-20 16:38 C Ryb. 2014.10.25/26 - kolejka XII
2014-10-20 16:36 B Ryb. 2014.10.25/26 - kolejka XII
2014-10-20 16:33 A Ryb. 2014.10.25/26 - kolejka XIII
2014-10-20 16:29 V liga/Katowice III/kolejka XIII - 2014.10.25/26
2014-10-20 16:21 V liga/Katowice II/kolejka XIII - 2014.10.25/26
2014-10-20 16:11 C Rac. 2014.10.25/26 - kolejka IX
2014-10-20 16:06 B Rac. 2014.10.25/26 - kolejka XI (Grupa 2)
2014-10-20 16:04 B Rac. 2014.10.25/26 - kolejka XI (Grupa 1)
2014-10-20 15:58 A Rac. 2014.10.25/26 - kolejka XII
2014-10-20 15:55 IV liga Śl. /gr. II /kolejka XIII - 2014.10.25/26
2014-10-13 14:50 V liga/Katowice IV/kolejka XII - 2014.10.18/19
2014-10-13 14:49 V liga/Katowice I/kolejka XII - 2014.10.18/19
2014-10-13 14:48 C Ryb. 2014.10.18/19 - kolejka XI
2014-10-13 14:46 B Ryb. 2014.10.18/19 - kolejka XI
2014-10-13 14:44 A Ryb. 2014.10.18/19 - kolejka XII
2014-10-13 14:41 V liga/Katowice III/kolejka XII - 2014.10.18/19
2014-10-13 14:40 V liga/Katowice II/kolejka XII - 2014.10.18/19
2014-10-13 14:37 C Rac. 2014.10.18/19 - kolejka VIII
2014-10-13 14:35 B Rac. 2014.10.18/19 - kolejka X (Grupa 2)
2014-10-13 14:32 B Rac. 2014.10.18/19 - kolejka X (Grupa 1)
2014-10-13 14:29 A Rac. 2014.10.18/19 - kolejka XI
2014-10-13 14:26 IV liga Śl. /gr. II /kolejka XII - 2014.10.18/19